U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača „Službeni glasnik RS“ br.62/2014 i Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija Geo PI Beograd od 21.09.2014. godine, obaveštavamo vas o načinu i mestu ulaganja i rešavanja reklamacija kupaca.

 

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

 

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju Geo PI u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

 

Kako i gde izjaviti reklamaciju?

 

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete da izjavite reklamaciju, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl):

  • Usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena
  • Pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod ili na adresu Direkcije Geo PI  ulica Ravanička, 11000 Beograd
  • elektronskim putem na mail adresu kancelarija@katastar.co.rs ukoliko je roba kupljena preko WEB SHOP-a

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i izda reklamacioni list.

 

Način rešavanja reklamacije

 

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

 

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice Geo PI.